Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://www.skrzynkikwidzyn.pl/

Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną http://skrzynkikwidzyn.pl jest Michał Sobczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRAN-POL Michał Sobczyk z siedzibą w Tychnowach, 82-500 Tychnowy, powiat Kwidzyn, woj. Pomorskie zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 5811850806, REGON: 222115406,
e-mail: micsob1@o2.pl telefon: 785 972 795, 608 088 067 zwany dalej jako „Sprzedawca” bądź „Sprzedający”.

Sprzedający prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej skierowanej do klienta indywidualnego i hurtowej skierowanej do klienta firmowego.

 

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Kupujący/Użytkownik/Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący) lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi „Moje konto” (Użytkownik).
 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedawcę.
 4. Moje konto/Konto Użytkownika – indywidualny panel dla każdego Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Klientów, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.
 5. Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej http://skrzynkikwidzyn.pl służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.
 6. Dane kontaktowe oznaczają:
 • a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy.
  Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • b) w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://skrzynkikwidzyn.pl/
 2. Sklep Internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://skrzynkikwidzyn.pl/ za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 3. Towar/ Produkt minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia,
  a która podana jest w sklepie http://skrzynkikwidzyn.pl/ jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://skrzynkikwidzyn.pl/
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 7. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 8. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania sprzedawanych towarów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

1. Nadawca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawidłowych danych w formularzu rejestracyjnym Sklepu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu  oraz wynikające z tego konsekwencje.

4. Użytkownik Sklepu jest zobowiązany do nie ujawniania osobą trzecim swojego loginu oraz hasła dostępu do Sklepu.

5. Wykorzystywanie przez Nabywcę wszelkich materiałów oraz innych niż materiały składników Sklepu (loga, elementów graficznych, kompozycji Sklepu) jest zabronione za wyjątkiem wyrażanej pisemnej zgody Sprzedawcy.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, REALIZACJA, ZAWIERANIE UMÓW

1. Nabywca przed złożeniem zamówienia umieszcza w wirtualnym koszu wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualne koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy organizację wybranych towarów, przeliczenia ich wartości, usług przed ich zakupem. Podczas wyboru towaru Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie oraz usuwanie towarów.

2. Po ostatecznym wyborze towarów do zakupów w Sklepie, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówienia w Sklepie. Formularz składania zamówienia służy do określenia:

 • adresu dostawy
 • sposobu dostawy
 • sposobu dokonywania płatności

3. Nabywca dokonując zakupu w Sklepie  wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę wyłącznie w celów promocyjno-informacyjnych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

4. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę podczas weryfikacji zamówienia, iż zostało ono złożone nieprawidłowo, Nabywca zostanie o tym poinformowany.

5. Sprzedawca może realizować, oraz udzielać porad telefonicznie lub e-mailowo. Po złożeniu tego typu zamówienia Nabywca otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie złożenia zamówienia.

6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie informację o przyjęciu zamówienia, kosztów transportu oraz informacji dotyczących przypuszczalnego czasu realizacji, na adres poczty elektronicznej, podany podczas składania zamówienia lub podczas rejestracji do Sklepu, umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 

CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą strony jest cena Towaru zawarta na stronie http://skrzynkikwidzyn.pl w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 5. Klient ma możliwość wyboru następujących metody płatności:
 6. przy odbiorze: należność pobiera kurier DPD;
 7. przelewem bankowym na rachunek Millenium Bank 42116022020000000304684129

 

PŁATNOŚCI, ZAPŁATA, CENY

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary(cena oraz koszty dostawy)dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych w Sklepie lub na zasadach określonych przez sprzedawcę. Między innymi Nabywca ma możliwość zapłaty: w siedzibie firmy, przelewem na konto bankowe, realizacja zostanie rozpoczęta gody pieniądze zostaną zaksięgowane – gotówką osobie dostarczającej zamówienie.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się wówczas, gdy:

 • w przypadku zamówień realizowanych na zasadzie przedpłaty w momencie zaksięgowania środków na koncie.
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, w momencie potwierdzenia danych osobowych.

3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Koszty dostawy uzależnione są od sposobu dostawy wybranego przez nabywcę. W przypadku transportu firmowego koszty ustalane są indywidualnie.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz wysokości kosztów dostawy.

 

DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę po uprzedniej kilkudniowej informacji. Koszty dostawy podawane są Nabywcy podczas składania zamówienia – telefonicznie lub e-mailowo. Złożone zamówienie przez Nabywcę jest równocześnie zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.
 2. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 4. Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Nabywcy kosztami transportu dostawy.
 6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 • częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
 • anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

7. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu w obecności podmiotu realizującego czy przesyłka nie ma uszkodzeń mechanicznych. W przypadku powstania takiego uszkodzenia należy w dniu dostarczenia spisać w obecności podmiotu realizującego protokół szkody oraz przesłać go mailem na adres firmy.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Nabywca ma pełne prawo, aby składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionego towaru.

2. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawna reklamacja powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nadawcy
 • datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nadawcy
 • wszelkie okoliczności uzasadnienia reklamacji
 • zdjęcie uszkodzonego fragmentu przedmiotu
 • paragon lub fakturę potwierdzającą zakup

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostaje poinformowany drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

5. Nabywca, który dokonał zakupu w Sklepie jest uprawniony w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia towaru przez podmiot realizujący dostawę do zwrotu zakupionych produktów, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą na adres, pod warunkiem, iż towar pozostaje w stanie nienaruszonym. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania towaru na własny koszt na adres firmy. Wtedy gwarantowany jest zwrot kosztów skrzynki. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy. Zwroty nadesłane pocztą kurierską lub pocztą na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

 

PODSUMOWANIE KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2. W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017

Życzymy udanych zakupów!