ความเข้มข้นของทองแดงในเขื่อนหางแร่เงินฝากทางเศรษฐกิจ